Internetveikala siberika.lv privātuma politika

 

1. IZMANTOTIE TERMINI

Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Internetveikals – Sabiedrības internetveikals www.siberika.lv. Sabiedrības vai tās meitas, mātes vai māsas sabiedrību internetveikali citās valstīs, tas ir internetveikali, kuru internet adresēm ir cits valsts augstākā līmeņa domēna kods (ccTLD), kas nav .lv, nav Internetveikals šo Noteikumu izpratnē.

1.2. Internetveikala Lietošana – jebkādu Internetveikala funkciju izmantošana, tajā skaitā iepirkšanās un komentāru izvietošana Internetveikalā, ieskaitot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas.

1.3. Klients, Jūs – Jūs, kā Sabiedrības klients, kurš var Lietot, Lieto vai Lietoja Internetveikalu.

1.4. Noteikumi – Internetveikala lietošanas noteikumi.

1.5. Personas Dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (Regulas 4.panta 1.apakšpunkts).

1.6. Piekļuves Dati – dati piekļuvei Jūsu Internetveikala lietotāja kontam (lietotājvārds un parole).

1.7. Politika – šī Sabiedrības privātuma politika, saskaņā ar kuru Sabiedrība uzglabā un apstrādā Jūsu Personas Datus.

1.8. Preces – preces, ko Sabiedrība piedāvā Internetveikalā.

1.9. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, t.i. Vispārīgā datu aizsardzības regula.

1.10. Sabiedrība, mēs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LD STELS", Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003476203. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Internetveikala kontaktu[IIR1] sadaļā.

1.11. Sīkdatne (cookie) – maza teksta datne, kas tiek saglabāta Jūsu ierīcē (datorā, viedtālrunī, planšetē utt.) tad, kad Jūs apmeklējat Internetveikalu. Sīkdatnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu resursa pareizu darbību un uzlabotu tā lietošanas pieredzi. Sīkdatne var [IIR2] saturēt Jūsu Personas Datus.

 

2. PAMATNOTEIKUMI

Politikas nozīme

2.1. Politika ietver sevī noteikumus, saskaņā ar kuriem mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus. Personas Datu apstrādes jautājumus bez Politikas var regulēt Noteikumi, citi Sabiedrības noteikumi, kā arī piemērojamo tiesību normas.

2.2. Politika papildina Noteikumus. Politikā nenoregulētie jautājumi tiek noteikti saskaņā ar Noteikumiem. Politika ir izmantojama tikai kopā ar Noteikumiem.

Politikas beznosacījumu pieņemšana

2.3. Lai Lietotu Internetveikalu, Jums ir jāpieņem Politika. Jūs varat pieņemt Politiku tikai pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Lietojot Internetveikalu, ieskaitot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas, Jūs pieņemat Politiku (dodat piekrišanu Politikai) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem.

2.4. Ja Jūs nepiekrītat Politikai vai kādam atsevišķam tās nosacījumam, Jums ir nekavējoties jāizbeidz Internetveikala Lietošana.

Politikas grozīšana

2.5. Mēs jebkurā laikā varam grozīt Politiku, tajā skaitā esošās Politikas vietā pieņemt pilnīgi jaunu politiku. Par Politikas grozīšanu mēs izvietosim attiecīga rakstura paziņojumu Internetveikalā.

2.6. Aktuālā Politikas versija ir izvietota Internetveikalā. Jums ir jāizmanto Politikas versija, kura ir pieejama Internetveikalā.

 

3. SĪKDATNES

Sīkdatnes, kuras izmanto Internetveikals[IIR3]

3.1. Mēs izmantojam dažādu veidu Sīkdatnes, kuras atšķiras ar to mērķi un glabāšanas ilgumu. Laika un lietošanas gaitā sīkdatnes var tikt aktualizētas vai grozītas, uzlabojot lietošanas pieredzi. Pamatā, mūsu izmantotās Sīkdatnes nodrošina šādas funkcijas:

3.1.1. apmeklētāja identifikācija;

3.1.2. iepirkšanās Internetveikalā nodrošināšana;

3.1.3. personificēto piedāvājumu nodrošināšana;

3.1.4. Internetveikala drošība;

3.1.5. statistika.

Sīkdatņu izslēgšana

3.2. Jums ir jāatceras, ka Jūs esat Sīkdatņu īpašnieks un turētājs (Sīkdatnes glabājas Jūsu ierīcē). Jūs varat kontrolēt, izdzēst, kā arī pilnībā izslēgt Sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr ņemiet vērā, ka bez Sīkdatņu izmantošanas Jūs, visdrīzāk, nevarēsiet lietot vai pilnvērtīgi Lietot Internetveikalu.

Papildus informācija

3.3. Jūs varat iegūt papildus informāciju par Sīkdatnēm www.aboutcookies.org.

 

4. PERSONAS DATI

Jūsu piekrišana Personas Datu apstrādei

4.1. Jūs dodat mums piekrišanu Jūsu Personas Datu apstrādei.

4.2. Jūs piekritāt automatizētai lēmumu pieņemšanai, kā tas ir sīkāk aprakstīts Politikas 3.5. punktā un turpmākajos punktos.

Personas Datu iegūšana

4.3. Mēs iegūstam Personas Datus, pamatā, Jums Lietojot Internetveikalu.

Informācija, kas Sabiedrībai jāsniedz Klientam par Personas Datu apstrādi (Regulas 13.pants)

4.4. Ievērojot Regulas 13.pantu, kas paredz, ka ja Personas Datus vāc no datu subjekta (Klienta), pārzinis (Sabiedrība) sniedz datu subjektam Regulas 13.pantā noteikto informāciju, mēs sniedzam Jums šādu informāciju:

4.4.1. Pārzinis, Regulas izpratnē, ir Sabiedrība. Jūs varat sazināties ar mums pa:

4.4.1.1. elektronisko pastu, nosūtot sūtījumu uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības elektroniskā pasta adresi; vai

4.4.1.2. parasto pastu, nosūtot vēstuli uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības [IIR4] adresi.

4.4.2. Sabiedrība apstrādā Jūsu Personas Datus šādiem mērķiem:

4.4.2.1. lai pilnvērtīgi un subjektīvi-orientēti nodrošinātu Jums labāko pieredzi iepērkoties Internetveikalā un izmantot citas Internetveikala funkcijas;

4.4.2.2. lai sniegtu Jums personificētu reklāmu;

4.4.2.3. analītikas vajadzībām;

4.4.2.4. lai nodrošinātu Noteikumu, Politikas, citu Sabiedrības noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu;

4.4.2.5. lai pildītu Sabiedrības pienākumus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām (piemēram, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti).

Šaubu novēršanai: Balstoties uz Jūsu sērfošanu tīmeklī, tajā skaitā Internetveikala apmeklēšanu, Personificētā reklāma var tikt Jums parādīta arī citos resursos. Par šādu reklāmas demonstrēšanu ir atbildīgas tādas kompānijas kā Google, tā notiek ārpus Sabiedrības kontroles. Sīkāk par šo Jūs varam uzzināt https://ads.google.com/home/.

4.4.3. Apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana, bet noslēdzot Preces pirkuma līgumu (iepērkoties Internetveikalā) juridiskais pamats ir Preces pirkuma līgums.

4.4.4. Jūsu Personas Datu potenciālie saņēmēji, atkarībā no Personas Datu kategorijas, var būt:

4.4.4.1. kompetentās iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti)

4.4.4.2. Sabiedrības ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji)

4.4.4.3. Sabiedrības IT pakalpojumu sniedzēji (Sabiedrības IT infrastruktūras nodrošināšanas kontekstā);

4.4.4.4. maksāšanas pakalpojumu sniedzēji (PSP);

4.4.4.5. piegādātāji, kuri nodrošina Preču piegādi;

4.4.4.6. Sabiedrības partneri, ciktāl tas ir nepieciešams normālās komercdarbības ietvaros;

4.4.4.7. cesionāri cesijas gadījumā;

4.4.4.8. Sabiedrības darbinieki un amatpersonas.

4.4.5. Mēs glabāsim Jūsu Personas Datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami mērķim, kura sakarā šie Personas Dati ir iegūti (piemēram, ja Jūs esat reģistrējies Internetveikalā – visu reģistrācijas laiku), kā arī ne mazāk kā likuma noteiktu termiņu pēc tā, piemēram, likumā noteiktu glabāšanas termiņu (ja tāds ir noteikts) vai likumā noteiktu noilguma termiņu (ja tā attiecināšana uz konkrētajiem Personas Datiem ir lietderīga).

4.4.6. Sakarā ar mūsu veikto Jūsu Personas Datu apstrādi Jums ir šādas tiesības:

4.4.6.1. tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu Personas Datiem;

4.4.6.2. tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu labošanu;

4.4.6.3. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu dzēšanu (tiesības būt aizmirstam);

4.4.6.4. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums;

4.4.6.5. tiesības iebilst pret apstrādi, ja apstrāde tiek veikta neievērojot Regulas noteikumus;

4.4.6.6. tiesības saņemt Jūsu Personas Datus, kurus Jūs esat sniedzis Sabiedrībai, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

4.4.7. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Personas Datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu Jūsu Personas Datu apstrādi, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, kuras pamats ir Preces pirkuma līgums vai cits Regulā paredzētais pamats.

4.4.8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

4.4.9. Personas Datu sniegšana ir priekšnoteikums Internetveikala Lietošanai un Preces pirkuma līguma noslēgšanai. Ja Jūs nevēlāties sniegt Personas Datus Jums nav tiesību Lietot Internetveikalu, bet ja Jūs to jau lietojat, šāda lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

4.4.10. Sabiedrībai var būt automatizētā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana (Politikas 3.5. punkts un turpmākie punkti).

Automatizētā lēmumu pieņemšana un profilēšana

4.5. Mēs varam izmantot automatizētus filtrus, lai identificētu augsta riska klientus (piemēram, klientus, kuri iepriekš ir būtiski un/vai vairākkārt pārkāpa Noteikumus un Politiku). Mēs varam atteikt darījumus ar šādiem klientiem.

4.6. Mūsu sadarbības partneri, piemēram, bankas un maksāšanas pakalpojumu sniedzēji (PSP) var izmantot automatizētus filtrus un citus rīkus, lai identificētu darījumus ar augstu naudas atmazgāšanas (AML), krāpšanas vai terorisma finansēšanas (CTF) risku. Rezultātā Jūsu veikto maksājumu apstrāde var tikt atteikta vai citas Jūsu veiktās darbības sakarā ar Internetveikala Lietošanu var tikt liegtas.

4.7. Citi mūsu sadarbības partneri, tādi kā piegādātāji, var arī izmantot automatizētu lēmumu pieņemšanu, lai identificētu attiecīgā piegādātāja “melnajā sarakstā” esošos klientus, kuriem piegāde netiek nodrošināta.

4.8. Ja Jūs uzskatāt, ka automatizētās lēmumu pieņemšanas rezultātā pieņemtais lēmums ir kļūdains vai netaisnīgs Jūs varat:

4.8.1. ja šādu lēmumu pieņēma Sabiedrība vai tāds Sabiedrības partneris, ar kuru Jums nav tiešu kontaktu, informēt mūs un mēs nodrošināsim, ka šo lēmumu pārvērtēs speciāli pilnvarotais darbinieks;

4.8.2. ciktāl šādu lēmumu pieņēma Sabiedrības sadarbības partneris, ar kuru Jūs kontaktējāties tieši un nepastarpināti (piemēram, maksāšanas pakalpojumu sniedzējs), Jums ir jāvēršas pie attiecīgā Sabiedrības sadarbības partnera.

Personas Datu neizpaušana

4.9. Mēs neizpaudīsim Jūsu Personas Datus trešajām personām izņemot šādus gadījumus:

4.9.1. tas ir nepieciešams, lai Jūs nodrošinātu Jums iespēju Lietot Internetveikalu, tai skaitā, veikt maksājumus par Precēm, saņemt Preču piegādes pakalpojumu;

4.9.2. Jūs esat devis savu piekrišanu Personas Datu izpaušanai;

4.9.3. tas ir nepieciešams vai noderīgs normālai darījumu praksei un turklāt tiek nodrošinātas adekvātas Personas Datu drošības garantijas;

4.9.4. tas ir nepieciešams mūsu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, tai skaitā prasījuma tiesību nodošanas gadījumā;

4.9.5. mums ir pienākums to darīt saskaņā ar piemērojamo tiesību normām.

Jūsu dalība Personas Datu drošības nodrošināšanai

4.10. Jums ir jāņem atbilstoša dalība Personas Datu drošības nodrošināšanā. Cita starpā Jums ir jānodrošina Piekļuves Datu atbilstoša unikalitāte un drošība.

4.11. Jums ir nepieciešams nekavējoties informēt mūs ja:

4.11.1. Piekļuves Dati nonāca trešo personu rīcībā;

4.11.2. Personas Dati, kuri ir acīmredzami būtiski Internetveikala Lietošanai, ir novecojuši, ir nepilnīgi vai neatbilst patiesībai. Šajā gadījumā Jums jāpaziņo Sabiedrībai patiesi un/vai papildus Personas Datus.

Gadījumā, kad Jūs pats varat aktualizēt Jūsu Personas Datus izmantojot Jūsu Internetveikala lietotāja konta funkcijas, Jums ir nepieciešams to nekavējoties izdarīt. Šajā gadījumā atsevišķa mūsu informēšana nav nepieciešama.

 

5. ATBILDĪBA, PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem tiek piemērotas Noteikumu normas.

Šaubu novēršanai: šī punkta noteikumi nekādā veidā nesašaurina Politikas 2.2. punktā vispārējos noteikumus. Šis punkts kalpo kā papildus indikācija uz Noteikumu piemērošanu atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem. [IIR1]Как обсуждали с Евгением, потенциально устаревающую информацию, по возможности, стараемся не указывать. [IIR2]Правильно ли я понимаю, что печенька может и не содержать личных данных? [IIR3]За основу этого раздела я взял одну из предыдущих политик печенек, которые мы готовили. Пожалуйста, посмотрите, всё ли здесь актуально (в первую очередь, технически). [IIR4]На сайте у вас в настоящий момент указаны два адреса. Здесь мы можем не конкретизировать адрес, на случай если в будущем вы решите убрать указание на юридический адрес.

 

В отношении юридического адреса, то он всегда остаётся открытым для всех, кто захочет вам что-то написать, т.е. коммерсант не может, например, запретить своим корреспондентам использовать свой юридический адрес.